Ordinul nr. 97/2015

Ordinul nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
În vigoare de la 05.10.2015

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfăşoară prin susţinerea probei practice în poligon, urmată de susţinerea acesteia pe traseu, în aceeaşi zi. Candidatul care a promovat proba practică în poligon şi nu se prezintă în aceeaşi zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică."

2. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"

(8) În cazul candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data verificării dosarului de examen, respectiv la data susţinerii probelor de examen şi/sau al căror dosar nu conţine documentele prevăzute la alin. (2) ori acestea nu mai sunt în termen de valabilitate, lucrătorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnătură, motivul refuzului înregistrării în aplicaţia informatică de examinare sau, după caz, al programării ori susţinerii probei."

3. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Programatoarele se listează numai în ziua susţinerii probei practice, la începutul programului de lucru, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră sau caz fortuit, pe care şeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 «Anexă pentru proba practică a examinării pentru obţinerea permisului de conducere» şi se listează în două exemplare. La susţinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator şi se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului."

4. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) drumul:

1. cele mai importante principii privind respectarea distanţei de siguranţă între vehicule, distanţele de frânare şi controlul vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi de drum;

2. factori de risc la conducerea vehiculului determinaţi de condiţiile de drum diferite întâlnite, în special la schimbarea acestora în funcţie de condiţiile meteorologice şi vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drum şi cerinţele legale aferente;

4. securitatea rutieră în tuneluri;".

5. La articolul 11 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte, cu excepţia celor prevăzute la alin. (7);".

6. La articolul 11, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) Este interzisă desfăşurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenţi cel puţin doi candidaţi. În cazul în care nu se poate asigura această cerinţă, examinarea candidatului se va desfăşura în prezenţa a doi lucrători desemnaţi de şeful serviciului, făcându-se menţiuni în acest sens într-un registru special constituit."

7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12.

(1) Calificativul «admis» la proba teoretică permite susţinerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru candidaţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3), calificativul «admis» la proba teoretică este valabil un an de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare.

(2) Candidaţii declaraţi «respins» la proba teoretică pot susţine o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca «respins».

(3) Candidaţii declaraţi «respins» la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare.

(5) În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător candidaţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (3)."

8. La articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) Candidatului nu i se permite susţinerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (4).

9. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare."

10. La articolul 153, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), menţiunea corespunzătoare examinării pe un autovehicul cu transmisie automată nu se efectuează pe permisul de conducere în cazul candidatului care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) susţine şi promovează proba practică pentru obţinerea uneia din categoriile C, CE, D sau DE cu autovehicule cu transmisie automată;

b) deţine deja un permis obţinut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel puţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, în condiţiile în care examinarea pentru obţinerea acestor categorii s-a efectuat potrivit cerinţelor stabilite la art. 16 lit. B.d) pct. 10 sau, după caz, la art. 16 lit. C.c) pct. 10."

11. La articolul 16 litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;".

12. La articolul 16 litera B.d), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;".

13. La articolul 16 litera C.a), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. să cunoască şi să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activităţii conducătorului auto, astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerinţa referitoare la cunoaşterea şi urmărirea aparaturii de înregistrare a activităţii conducătorului auto nu se aplică solicitanţilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85, precum şi în cazul celor care solicită permis de conducere pentru categoria «Tr»;".

14. La articolul 16 litera C.c), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;".

15. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) şi e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexei II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin pct. II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012, prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 3 octombrie 2013, şi prin pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014."

16. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III.

(1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 4, 9-12 şi 14 intră în vigoare la 31 decembrie 2015.
Art. IV.

Prevederile art. 12 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se aplică doar candidaţilor care obţin calificativul "admis" la proba teoretică după intrarea în vigoare a art. I pct. 7.
Art. V.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 97.

Comments are closed.